You are here

水疗(在医院自有的温泉池内)

特别针对以下病症采取该疗法:

  • 脊柱问题(椎间盘)
  • 脊柱手术后
  • 肩部问题
  • 膝部及髋部问题
  • 膝关节及髋关节手术后

 

Built by Mathias Peter